با توجه به محدودیت فضای ذخیره سازی، فایل ‌های ضبط شده جلسات حداکثر تا یک ماه آینده از روی این سامانه حذف میگردد. لطفا برنامه ریزی فرمائید

You have been invited to join

مجمع عمومی انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران


h
hasan moslemi (Owner)

Room Recordings


Name Thumbnails Length Users Visibility Formats
This room has no public recordings.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.