با توجه به محدودیت فضای ذخیره سازی، فایل ‌های ضبط شده جلسات حداکثر تا یک ماه آینده از روی این سامانه حذف میگردد. لطفا برنامه ریزی فرمائید
Server Error

Invalid BigBlueButton Endpoint and Secret

Please make sure the proper steps have been taken. Learn more

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.